Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý

Đăng ngày: 11/09/2014 07:40:23