Tiếp nhận, điều động và xếp lại ngạch (nếu có) cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quản lý.

Đăng ngày: 10/09/2014 15:50:14