Xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh

Đăng ngày: 22/08/2014 15:04:44

Những ngày này 69 năm về trước, hòa vào khí thế Cách mạng Tháng Tám lịch sử của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và nhân dân các dân tộc Sơn La đã nhất tề đứng lên lật đổ chế độ phong kiến và ách thống trị của thực dân đế quốc, giành chính quyền thắng lợi.

190420140858cachmangthang8

Thành phố Sơn La tưng bừng chào mừng 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Lộc

 

Nhân dân các dân tộc Sơn La từ thân phận nô lệ, “cuông nhốc” trở thành người chủ bản mường, làm chủ cuộc sống, chung tay  đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc.

 

Gần 70 năm qua, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền mùa Thu năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị, đã và đang là một trong các nhân tố quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

 

Hòa vào dòng chảy của lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã có những đóng góp to lớn vào hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, lập nên những chiến công hiển hách trong chiến đấu và sản xuất, góp phần xứng đáng vào cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, cũng như  tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường trên con đường đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

 

Trong những năm qua, trước những thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã và đang tiếp tục vận dụng những bài học, kinh nghiệm quý giá trong đấu tranh cách mạng, trong giành, gìn giữ, bảo vệ và xây dựng chính quyền, để vững bước trong công cuộc xóa đói nghèo, lạc hậu, giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-VH-XH, tăng cường tiềm lực về an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cho sự phát triển vững chắc, toàn diện về mọi mặt của tỉnh. Trong đó tập chung xây dựng chính quyền các cấp thực sự của dân, do dân, vì dân và gần dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, diều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ, tăng cường  pháp chế, kỷ cương; phòng chống lãng phí, tham ô, bệnh quan liêu, cửa quyền hách dịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát của HĐND và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực sự đảm nhiệm công việc được giao, gần dân và vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đầu tư và ứng dụng tiến bộ KHKT trong công tác quản lý nhà nước…

Phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá trong lịch sử, những thành quả và bài học kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tạo bước phát triển mới về KT-VH-XH, đảm bảo QPAN, tạo đà để đẩy nhanh sự nghiệp CNH,HĐH, vì mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng XHCN.

 

Theo Báo điện tử Sơn La.