Sở Nội vụ xin ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại lĩnh vực Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ngày: 05/08/2014 10:14:46

Ngày 04/8/2014 Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bản số 637/SNV-CCHC về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại lĩnh vực Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư,  văn bản số 24/UBND-NC ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chỉ đạo thực hiện điểm về cải cách hành chính.Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại lĩnh vực Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đề án này được thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, thành lập Doanh nghiệp, qua đó giúp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo.

Sở Nội vụ xin ý kiến các sở, ngành có liên quan tham gia vào dự thảo Đề án. Mọi góp ý kiến tham gia xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/8/2014để tổng hợp, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành để tổ chức thực hiện

Kèm theo đề án

Phòng CCHC