Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước

Đăng ngày: 27/08/2014 09:00:23

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức Nhà nước, Ban biên tập đăng bài viết của ông Đinh Văn Trưởng, Giám đốc Sở Nội vụ đăng lên trên Báo Sơn La, số 5461, ra ngày 26/8/2014.

THỰC HIỆN TỐT CƠ CHẾ MỘT CỬA, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

Trong những năm qua, Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực.

2612201403444

Bộ phận “một cửa” Sở Nội vụ tiếp nhận và trả kết quả cho công dân.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, góp phần đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước.   Đến nay, toàn tỉnh đã có 17 sở, ban, ngành và 11/12 huyện, thành phố thực hiện cơ chế một cửa (trừ Quỳnh Nhai); 198/204 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cử, (6 xã chưa triển khai là những xã mới được chia tách, thành lập mới). Các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, đăng ký mẫu dấu thành lập doanh nghiệp…

Hầu hết các sở, ngành đều tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, điển hình như: Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền trách nhiệm của ngành, bố trí 2 công chức thường xuyên trực, kể cả thứ Bảy để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng thuận tiện kịp thời, đặc biệt là việc cấp đổi giấy phép lái xe các hạng. Công an tỉnh đã bố trí đủ số cán bộ, chiến sỹ trực tất cả các ngày trong trong tuần kể cả ngày thứ bảy, để kịp thời giải quyết các thủ tục cho công  dân, như: cấp đổi hộ chiếu phổ thông; cấp đổi đăng ký các phương tiện giao thông; cấp đổi giấy chứng minh thư nhân dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách, cấp đổi các giấy tờ liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm của ngành BHXH. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc đổi mới cung cách tiếp nhận, thanh toán chế độ cho bệnh nhân. Đặc biệt đối với các xã, phường, thị trấn đều tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, như: UBND các phường của Thành phố, UBND thị trấn của các huyện, các xã của các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Thuận Châu, Phù Yên…

Trong 6 tháng đầu năm 2014, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã giải quyết được 219.245 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị cơ bản đã đi vào nền nếp, hồ sơ của tổ chức công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật (ngoại trừ những hồ sơ do nhiều cơ quan phối hợp giải quyết) thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật, được cá nhân và tổ chức đồng tình ủng hộ.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân có chuyển biến tích cực, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân, từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức, công dân theo hướng hành chính phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong thời gian tới, với trách nhiệm là cơ quan thường trực, ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động một cửa các cấp, trọng tâm vào các nội dung:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị.

Hai là, tổ chức thực hiện các Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố và UBND huyện Mai Sơn theo hướng ứng dụng các trang thiết bị điện tử, tin học và phần mềm công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, minh bạch hóa, công khai hóa thủ tục và quy trình, các bước thực hiện và tiến trình giải quyết hồ sơ.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khắc phục những hạn chế yếu kém trong việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong thời gian vừa qua.

Bốn là, phối hợp tuyên truyền sâu những nội dung của Chương trình cải tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Năm là, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu khi giao dịch, giải quyết công việc với tổ chức và công dân; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt.

Thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, công dân; đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng pháp luật và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan hành chính Nhà nước.