Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm

Đăng ngày: 17/07/2014 14:33:24

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh diễn ra sau thành công của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII và trong thời điểm các cấp, các ngành, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang giấy lên phong trào thi đua yêu nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 24-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2014.

 17172014090912

Một góc Thành phố Sơn La hôm nay.

 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 7.119 tỷ đồng, tăng 8,93% so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3%; công nghiệp, xây dựng tăng 11,1%; dịch vụ tăng 11,2%; vốn huy động toàn xã hội đạt trên 6.250 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.230 tỷ đồng, bằng 59% dự toán năm do HĐND tỉnh giao. Hoàn thành phê duyệt đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 188 xã, đã có 13 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí. Công tác tái định cư các nhà máy thủy điện đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 39/53 khu, 124/229 điểm tái định cư, hoàn thành hỗ trợ sản xuất cho 9.773 hộ thuộc Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được duy trì và phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được tăng cường…

 

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm của một số ngành, địa phương còn chậm; SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn; tiến độ trồng rừng, cây công nghiệp chưa đạt kế hoạch; chương trình xây dựng nông thôn mới và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư còn chậm, lúng túng, huy động các nguồn lực còn hạn chế. Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, TTCN, làng nghề hiệu quả chưa cao; tiến độ đầu tư và giải ngân thanh toán các nguồn vốn đạt thấp. Việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn… Nguyên nhân do công tác chỉ đạo điều hành ở một số cấp, ngành chưa quyết liệt, chưa phối hợp chặt chẽ và thống nhất. Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách còn chậm, có vướng mắc, bất cập nhưng chưa được thông tin kịp thời để giải quyết…

 

Nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2014 là hết sức nặng nề, trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, giá cả các yếu tố đầu vào và các loại hàng hóa phục vụ sản xuất, đời sống còn ở mức cao. Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, nhất là đổi mới tư duy về kinh tế, khơi dậy nội lực, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng mới cây công nghiệp, dược liệu, trồng rừng, chăn nuôi gắn với phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp mở rộng SXKD, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, phát triển làng nghề… duy trì tốc độ phát triển kinh tế hợp lý, bền vững. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án và giải ngân thanh toán các nguồn vốn gắn với rà soát, xây dựng kế hoạch vốn 2015. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” với quan điểm nhân dân làm là chính, Nhà nước hỗ trợ một phần, tiếp tục lồng nghép các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí đề ra. Tập trung ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện. Chú trọng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện các cơ chế chính sách, chương trình, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện đề án cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c của Chính phủ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào.

Theo baosonla.org.vn