Đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Đăng ngày: 22/07/2014 09:08:09

Mục tiêu của Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo (sau đây gọi tắt là Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) là tăng cường nguồn nhân lực có trình độ để giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; qua đó, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước đến nay đã hoàn thành giai đoạn I của Dự án bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn trao đổi về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án trong năm 2013.

07072014

1. Quy trình đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6407/VPCP-TCCV ngày 02/8/2013 của Văn phòng Chính phủ, ngày 10/12/2013 Bộ Nội vụ có Công văn số 4486/BNV-CTTN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án năm 2013 như sau:

a) Tiêu chí đánh giá:

Việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án được thực hiện theo các tiêu chí: Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước (05 điểm); phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc (05 điểm); năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực tham mưu, đề xuất của Đội viên Dự án (20 điểm); năng lực lãnh đạo, quản lý (20 điểm); kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (30 điểm); tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân (10 điểm); năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức trong đơn vị; tinh thần hợp tác, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (10 điểm). Đồng thời việc đánh giá đội viên phải chỉ rõ được ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Kết quả đánh được phân loại theo 5 mức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 90 đến 100 điểm); hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 80 đến 89 điểm); hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá (từ 65 đến 79 điểm); hoàn thành nhiệm vụ (từ 50 đến 64 điểm); không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm).

c) Trình tự, thủ tục và tổng hợp kết quả đánh giá như sau:

Đội viên Dự án tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm 2013 trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao theo 8 nhóm tiêu chí nêu trên và tự cho điểm. Đội viên trình bày báo cáo tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá công tác cuối năm của Ủy ban nhân dân xã; cán bộ, công chức cấp xã tham dự cuộc họp đánh giá góp ý cho Đội viên Dự án. Các ý kiến góp ý cho Đội viên Dự án được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội viên Dự án (trong khi tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá không thực hiện việc lấy phiếu đánh giá của các thành viên tham dự đối với Đội viên Dự án). Trên cơ sở kết quả cuộc họp kiểm điểm, đánh giá công tác của Đội viên Dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trao đổi, thống nhất với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên Dự án.

Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Ủy ban nhân huyện kết quả đánh giá Đội viên Dự án (qua Phòng Nội vụ); Ủy ban nhân huyện có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân tỉnh kết quả đánh giá Đội viên Dự án của huyện (qua Sở Nội vụ). Ủy ban nhân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá Đội viên Dự án của tỉnh (qua Bộ Nội vụ).

2. Kết quả đánh giá và phân loại việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Tổng hợp kết quả đánh giá đội viên của 64 huyện thuộc phạm vi thực hiện Dự án trong cả nước cho thấy:

a) Các đội viên Dự án đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đó là: có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; an tâm công tác và quyết tâm gắn bó lâu dài với địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn, bản nơi công tác; có ý thức đấu tranh chống lại các hành vi, biểu hiện đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Đội viên luôn gương mẫu, chấp hành tốt sự phân công công tác, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp công tác với cán bộ, công chức trong xã và các cơ quan, ban ngành cấp trên; có tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, không ngại khó, ngại khổ. Luôn chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, giản dị trung thực, vui vẻ hòa đồng với cán bộ, công chức và nhân dân địa phương; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và gần gũi với nhân dân; có tinh thần tự giác, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; không lợi dụng chức vụ để gây khó khăn cho người dân hoặc các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác.

Đội viên chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống của nhân dân; tận tụy và có trách nhiệm cao đối với công việc được giao; luôn suy nghĩ, trăn trở tìm mọi biện pháp để phát triển kinh tế – xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào nên nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.

c) Đội viên chủ động nắm bắt tình hình và tìm hiểu phong tục tập quán, cách thức, phương thức sản xuất của nhân dân; chủ động, mạnh dạn đề xuất các giải pháp, phương án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hầu hết các đội viên phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn; tham gia tích cực trong việc xây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương; góp phần thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán trong lao động sản xuất của nhân dân,… Nhanh chóng bắt nhịp và nắm bắt công việc được giao, góp phần cùng chính quyền địa phương điều hành tốt hoạt động của Ủy ban nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và được cấp ủy, chính quyền xã, huyện đánh giá cao. Qua hai năm về xã công tác hầu hết các đội viên Dự án đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

d) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách:

– Về lĩnh vực kinh tế: Đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh – quốc phòng; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, đề án, chương trình của tỉnh, huyện; tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân sản xuất đúng lịch thời vụ; chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan ban ngành tuyên truyền, chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình thuộc các nguồn vốn của Chính phủ như Chương trình 135, nguồn vốn lồng ghép thuộc chương trình 30a và các chương trình, đề án, dự án khác trên địa bàn. Đội  viên Dự án đã tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các đề án mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, như: lúa nước, chè, keo lai, nuôi bò vỗ béo, nuôi đàn gia súc vào mùa đông, trồng đậu tương, trồng ngô hàng hóa…; khai hoang, phục hóa, mở rộng đất sản xuất. Đồng thời tổ chức tốt công tác kiểm tra, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy rừng, phòng chống lụt bão.

– Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Chỉ đạo, tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; vận động nhân dân cho con em, học sinh đến trường đảm bảo tỷ lệ học sinh cao. Trong đó, trẻ em mầm non đến trường đạt 100%, duy trì thường xuyên sỹ số trong độ tuổi đến trường đạt trên 90%; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, rà soát thực hiện chính sách hộ nghèo; chỉ đạo y tế cơ sở đảm bảo thực hiện tốt khám chữa bệnh, điều trị, cấp phát thuốc, giải quyết chế độ bảo hiểm cho nhân dân kịp thời, đúng quy định, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa – xã hội, như: tổ chức thành công đại hội thể dục – thể thao, xây dựng làng văn hóa… được đánh giá cao.

đ) Kết quả đánh giá, phân loại đội viên Dự án năm 2013: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 148 đội viên (chiếm 25,65%), hoàn thành tốt nhiệm vụ có 340 đội viên (chiếm 58,93%), hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá có 66 đội viên (chiếm 11,44%), hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 23 đội viên (chiếm 3,99%)

Như vậy, có tới 488 đội viên (chiếm 84,58%) được cấp ủy, chính quyền xã đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Nhiều đội viên Dự án đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để trở thành Đảng viên. Nhiều đội viên Dự án đã được kết nạp Đảng và đang phát huy được năng lực, trí tuệ và được cấp ủy Đảng, chính quyền xã, huyện đánh giá cao về năng lực chuyên môn, khả năng trong công tác cũng như phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức. Tính đến hết năm 2013, có 245/579 đội viên Dự án là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm 42,31% tổng số đội viên). Trong đó, có 103 đội viên trước khi tham gia Dự án đã là Đảng viên, chiếm 17,79%; có 142 đội viên Dự án được kết nạp Đảng sau khi về xã công tác chiếm 24,53%; có 217 đội viên Dự án đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (chiếm 37,48%). Hiện nay, Đảng ủy các xã này đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kết nạp Đảng trong năm 2014. Còn lại 117 đội viên Dự án, chiếm 20,21% đang được cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, giúp đỡ để phát triển Đảng trong thời gian tới.

e) Ưu điểm, hạn chế của đội viên Dự án

Ưu điểm : Các đội viên Dự án đã yên tâm công tác, phát huy được tinh thần trách nhiệm, cũng như năng lực, trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể ở xã để triển khai các nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nhanh chóng tiếp cận với công việc thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế – xã hội được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Các đội viên đều hoàn thành nhiệm vụ, đa số hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đội viên được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hạn chế: Bên cạnh đó, cũng còn một số đội viên Dự án chưa thực sự chủ động trong việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế – xã hội hoặc chất lượng tham mưu, đề xuất còn hạn chế, chưa sát với điều kiện của địa phương, do đội viên Dự án còn ít kinh nghiệm công tác quản lý nên chưa được giao xử lý những vấn đề phức tạp của xã.

g) Nguyên nhân của những hạn chế

Những hạn chế của các đội viên Dự án là bởi các nguyên nhân sau:

– Do điều kiện, cơ sở vật chất ở xã còn thiếu thốn, địa bàn phức tạp, khí hậu khắc nhiệt,… cũng gây khó khăn nhất định đối với đội viên Dự án trong sinh hoạt và công tác.

– Một số xã do công tác chỉ đạo, điều hành vẫn mang nặng về kinh nghiệm, các nội quy, quy chế hoạt động tuy đã được ban hành nhưng chưa áp dụng triệt để nên đội viên Dự án gặp khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Một số xã còn chưa mạnh dạn giao giải quyết những vấn đề có tính phức tạp nên đội viên Dự án còn hạn chế trong xử lý tình huống.

– Một số đội viên Dự án còn hạn chế về ngôn ngữ nên khó khăn trong việc phối hợp công tác với cán bộ, công chức và đồng bào địa phương.

– Thiếu kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình, đề án do đội viên Dự án tham mưu, đề xuất nên khó thuyết phục người dân ủng hộ và làm theo hướng dẫn của cán bộ xã vì không có mô hình thực tế.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Để tiếp tục phát huy tính xung kích, tình nguyện, vượt khó và sáng tạo của các đội viên Dự án, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Dự án cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các huyện có đội viên Dự án về công tác thực hiện một số nội dung sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của Dự án để tạo nhận thức thống nhất và đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện Dự án, đặc biệt là giai đoạn II của Dự án.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện cân đối, lồng ghép các chương trình mục tiêu trên địa bàn để bố trí kinh phí hỗ trợ việc triển khai thực hiện các đề án, dự án, mô hình mới phát triển kinh tế – xã hội có hiệu quả, có tính khả thi cao do đội viên Dự án tham mưu, đề xuất.

c) Sở Nội vụ tổ chức cho các đội viên Dự án đi tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với địa phương.

d) Ủy ban nhân dân các huyện định kỳ 3 tháng một lần tổ chức gặp mặt, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đội viên Dự án.

đ) Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các huyện chủ động quy hoạch, đào tạo và có kế hoạch bố trí, sử dụng đội viên Dự án trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc Dự án.

Việc tổ chức và triển khai thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tin tưởng vào thế hệ trẻ. Chúng tôi hy vọng rằng các đội viên Dự án luôn phát huy được tính xung kích, tình nguyện, vượt khó và sáng tạo của mình có những đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời cần xác định đây là môi trường rất tốt để các bạn tôi luyện và trưởng thành./.

TS. Vũ Đăng Minh

 Vụ trưởngVụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ

Theo isos.gov.vn