THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NỘI VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Đăng ngày: 23/06/2014 15:02:02

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; phối hợp, trao đổi trực tiếp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các công việc có liên quan đến công tác Nội vụ. Sở Nội vụ tổ chức hội nghịhô giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2014, cụ thể như sau:

          1. Thành phần mời

          – Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Sốp Cộp.

          2. Thành phần tham gia

          – Ban Giám đốc Sở Nội vụ;

          – Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ;

          – Trưởng phòng và 01 chuyên viên phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

          3. Thời gian, địa điểm

          – Thời gian: 1/2 ngày, 14h00’ ngày 04/7/2014.

          – Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND-UBND huyện Sốp Cộp.

          4. Nội dung chuẩn bị

          – Các phòng, ban, đơn vị thuộc sở chuẩn bị tài liệu, nội dung hướng dẫn, triển khai tại Hội nghị.

– Phòng Nội vụ các huyện, thành phố chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị, kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình  thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Kinh phí ăn, ở và đi lại của đại biểu: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Công văn này thay cho giấy mời. Đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện, đến dự đúng thành phần và thời gian quy định.

Nguồn: Công văn số 396/SNV-VP ngày 23/6/2014