Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ban, ngành.

Đăng ngày: 04/06/2014 16:46:52

Trên cơ sở việc tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác CCHC hàng năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đánh giá cho điểm theo tiêu chí thành phần, báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Đề án thực hiện Thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành (giai đoạn 2014-2016).

Nguồn: Hướng dẫn số 432/HD-SNV ngày 04/6/2014

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La