KẾT QUẢ CÔNG TÁC CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014.

Đăng ngày: 12/06/2014 14:58:52

Ngày 02 tháng 6 năm 2014, giám đốc Sở Nội vụ ban hành cbáo cáo số 80/BC-SNV về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014, và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

Bám sát sự chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành từ tỉnh xuống cơ sở, công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, điều hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch CCHC của tỉnh, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2014 tại cơ quan, đơn vị mình, tiêu biểu như: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tư Pháp, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục đào tạo, Sở Ngoại Vụ, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà Nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Thuận Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp…Tổ chức thực hiện điều tra xã hội học, khảo sát đánh giá kết quả công tác cải cách chính năm 2013.       Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, các cơ quan: Báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các huyện, thành phố đã tích cực chủ động trong việc đưa tin bài, phóng sự về thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC. Đã phát sóng 153 chuyên mục, phóng sự và 62 tin, 18 tác phẩm, 3 chương trình tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (được phát bằng cả tiếng Phổ thông, tiếng Thái và tiếng Mông), đã góp phần nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh, khuyến khích tập thể cá nhân ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC.

Công tác thẩm định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.  Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm duy trì, thực hiện, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo thí điểm về cải cách hành chính, trong đó có lựa chọn 5 đơn vị thực hiện thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại, trong đó có 03 đơn vị cấp tỉnh và 02 đơn vị cấp huyện, thành phố. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phục vụ tốt cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy nội lực, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết được 219.245/232.116 lượt hồ sơ các loại cho tổ chức và công dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị đã đi vào nền nếp.

Công tác thống kê công bố thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Hiện nay các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm gắn với việc rà soát lại số lượng, chất lượng, cơ cấu công chức, viên chức của từng cơ quan đơn vị trong tỉnh, qua đó có phương án bố trí, sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Một số sở, ban, ngành đã đưa Cổng thông tin điện tử (Website) vào hoạt động thường xuyên và khá tốt như: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao Thông vận tải, Sở Khoa học công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, huyện Thuận Châu, huyện Mường La,  Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Sơn La, Trung tâm Công báo tỉnh…

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, 6 tháng cuối năm 2014 các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục phải tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC vào tháng 12 năm 2014.

2. Xây dựng Đề án tổng thể để triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt tập trung cho 5 đơn vị thực hiện thí điểm.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/02/2014 về kiểm tra công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014; Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các  sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, (giai đoạn 2014-2016), hướng dẫn số:  362 /SNV-CCHC, ngày 09/5/2014 của Sở Nội vụ về hướng dẫn chấm điểm Bộ chỉ số đanh giá CCHC tại UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục xây dựng hướng dẫn các sở, ngành tổ chức đánh giá kết quả công tác CCHC.

5. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đánh giá quy định thủ tục hành chính, chỉ đạo đề xuất phương án, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa tại tất cả các cơ quan, đơn vị, kể cả các xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt mọi nhu cầu chính đáng cho tổ chức và công dân góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Công bố công khai Bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã lên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

7. Tiếp tục kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/2014 của Chính phủ, Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính Phủ Quy định tổ chức các các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh với các huyện, thành phố và giữa huyện, thành phố với xã, phường, thị trấn, đảm bảo tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, đồng bộ với nguồn lực tài chính, phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức và các điều kiện cần thiết khác.

          8. Thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ công chức năm 2008, Luật Viên Chức năm 2010. Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính và cá nhân từng cán bộ, công chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, xác định rõ cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền được giao của từng cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

9. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC cho cán bộ cấp huyện, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

10. Tiếp tục đưa cổng thông tin điện tử của của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào hoạt động nhằm cung cấp đầy đủ thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin về kinh tế xã hội của tỉnh, những chính sách của tỉnh để thu hút đầu tư và phục vụ nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, giúp cho tổ chức, công dân và Doanh nghiệp thuânl ợi trong quá trình giao dịch, và giải quyết thủ tục hành chính, nhanh chóng, thuận tiện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cải cách hành chính, tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, báo chí về hoạt động công tác cải cách hành chính.

Nguồn: Báo cáo số 80/BC-SNV ngày 02/6/2014 của Sở Nội vụ