Xin ý kiến dự thảo Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề – Giáo dục thường xuyên cấp huyện

Đăng ngày: 15/05/2014 16:43:06

Đề nghị các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến trước ngày 25/5/2014 để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo theo quy định