Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 26/05/2014 10:29:51

Ngày 16 tháng 5 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1183/UBND-NC ngày 16/5/2014, để chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan rà soát, tổng hợp các đối tượng TNXP thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 40/2011 của Thủ tướng ở địa phương hiện chưa được hưởng chế độ chính sách của nhà nước hoàn thiện hồ sơ báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: Văn bản số:  1183/UBND-NC

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La