Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 09/05/2014 09:36:23

Ngày 09 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự đánh giá chấm điểm thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) hàng năm theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các  sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, (giai đoạn 2014-2016).

Nguồn: Hướng dẫn số 362/SNV-CCHC