Huyện Vân Hồ, Huyện Sốp Cộp, Huyện Phù Yên tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa.

Đăng ngày: 24/05/2014 08:41:47

Huyện Vân Hồ, Huyện Sốp Cộp, Huyện Phù Yên tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa.

Ngày 7/5/2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ ban hành quyết định số 122/QĐ-UBND về Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo cơ chế một cửa. Mặc dù là huyện mới được thành lập nhưng lãnh đao cấp ủy, chính quyền huyện rất quan tâm và quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính.

Cùng với huyện Vân Hồ, 5 tháng đầu năm 2014, huyện Sốp Cộp, huyện Phù Yên cũng đã kiện toàn lại Bộ phận “Một cửa” cấp huyện, bố trí phòng làm việc, bố trí cán bộ, công chức để hướng dẫn nhân dân và tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính được nhanh gọn, giảm phiền hà.

Phòng CCHC