Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, vien chức trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày: 09/05/2014 08:42:38

Ngày 07 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số 356/HD-SNV để hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Nguồn: Hướng dẫn số 356/HD-SNV

File đính kèm: