Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Đăng ngày: 24/04/2014 07:31:41

Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”; Quyết định số 218-QĐ-TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

175520140719IMG_8978

Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định 217 và 218 ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị

  Việc quán triệt, triển khai hai quyết định của Bộ Chính trị nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” có 5 chương, 19 điều nêu rõ mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội, khẳng định giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính khoa học và thực tiễn. “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” có 5 chương, 21 điều nhằm mục đích phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Theo Quy chế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Thông qua phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

 

Theo Quy định của Bộ Chính trị, việc góp ý nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Việc góp ý được thực hiện từ Trung ương đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân góp ý với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên công tác ở cơ quan, đơn vị cùng cấp.

 

Việc quán triệt, triển khai thực hiện hai quyết định trên của Bộ chính trị cần được các cấp ủy các cấp tổ chức một cách nghiêm túc, hiệu quả và phải là việc làm thường xuyên, đảm bảo cho việc thực thi trong thực tiễn.

Theo Báo Sơn La điện tử