Thông báo kết quả xét duyệt cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đợt 3.

Đăng ngày: 04/04/2014 10:19:15

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TT ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và cán văn bản có liên quan đến chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến. Sở Nội vụ ban hành văn bản số 221/SNV-CTTN ngày 21/03/2014 để  thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nắm được kết quả xét duyệt và kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. (Có Danh sách không đủ điều kiện kèm theo)

Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối kết hợp với Hội cựu thanh niên xung phong ở các huyện, thành phố tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/5/2014 để xem xét, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn: Công văn số 221/SNV ngày 21/3/2014