Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Đăng ngày: 15/04/2014 13:46:30

Những năm qua, tỉnh ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao trách nhiệm công vụ, công chức của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, phát huy nguồn lực của địa phương cho đầu tư phát triển.

 

Bệnh viện Đa khoa Sơn La

Bệnh viện đa khoa Sơn La đẩy mạnh CCTTHC, tạo thuận lợi cho người dân khám, chữa bệnh. Ảnh Duy Tùng

Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp. Từng bước thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện CCTTHC trên một số lĩnh vực còn gây khó khăn cho người dân, vẫn còn nhiều hồ sơ giải quyết chưa đúng hẹn. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính các cấp chưa chặt chẽ. Trình độ CBCC ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhiều bất cập nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP Chính phủ về cải cách hành chính Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính của tỉnh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy KT-XH hội của tỉnh phát triển hợp lý, bền vững. Trước hết, các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp, các ngành, tăng tính chủ động trong việc phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương cho phát triển.

Thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu CCVC để làm cơ sở xác định biên chế; triển khai các chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.. Tiếp tục thực hiện các cơ chế tự chủ và các cơ chế quản lý mới về tài chính, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đưa cổng thông tin điện tử của các ngành, các cấp vào hoạt động để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin qua hệ thống điện tử. Tăng dần số lượng, khai thác sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác CCTTHC, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đối với CBCC về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần thái độ giao tiếp, ứng xử với tổ chức, công dân .

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ CCTTHC. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống, xã hội của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, CCVC nhằm phục vụ tốt tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Theo Báo Sơn La điện tử