Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIII thành công tốt đẹp (Trích Bài phát biểu Bế mạc của Đồng chí Hoàng Văn Chất – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp)

Đăng ngày: 03/04/2014 08:32:53

Sau hai ngày làm việc tích cực, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba của HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung theo đúng chương trình đề ra. Trên cơ sở các tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu và giải trình ý kiến của các Ban của HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận tại kỳ họp; HĐND tỉnh đã quyết định ban hành các nghị quyết rất quan trọng để tiếp tục thể chế hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XIII.

      Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua 19 nghị quyết; trong đó có Nghị quyết điều chỉnh về số lượng thành viên UBND tỉnh và bầu cử (bổ sung) Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; 17 nghị quyết về cơ chế, chính sách góp phần bổ sung và từng bước hoàn thiện khá đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển Kinh tế – Xã hội và đảm bảo Quốc phòng – An ninh. Đó là: Nghị quyết về số lượng thành viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nghị quyết về bẩu cử (bổ sung) Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La. Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ 2011 – 2015. Nghị quyết về danh mục các dự án trọng điểm, cấp thiết cần tập trung đầu tư trong kế hoạch năm 2014 – 2015. Nghị quyết về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp. Nghị quyết về quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Nghị quyết về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước năm 2014. Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về chia tách bản Tà Phềnh để thành lập bản Tà Phềnh I; Tà Phềnh II, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nghị quyết về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về quy định chế độ phụ cấp đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về bãi bỏ 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các ngành, các cấp, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết của kỳ họp; nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư và các nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh để tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Hai là, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh  tế – xã hội năm 2014, đồng thời chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp thường lệ lần thứ tám của HĐND tỉnh, diễn ra trong tháng 7 năm 2014.

Ba là, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quyết đến với cử tri và tích cực giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành.

Bốn là, các vị đại biểu HĐND tỉnh gương mẫu thực hiện và động viên nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014 và kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội 5 năm, 2010 – 2015.

Theo Báo Sơn La điện tử