Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 03/03/2014 15:00:34

          Nhằm thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/02/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 361/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mụcthủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

          Đây là quyết định quan trọng nhằm giúp Ủy ban cấp huyện tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và Doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng tinh thần chỉ đạo tại văn bản số 175/UBND-NC ngày 22/01/2014 về việc chấn chỉnh việc  tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.