Thái Bình đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2014 – 2015

Đăng ngày: 10/03/2014 10:23:25

Tiếp tục tăng cường việc thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, ngày 12/02/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký Quyết định số 312/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 – 2015 với mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

 

 new-1

Các thí sinh trong kỳ thi tuyển chọn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh Thái Bình

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trong giai đoạn lần này đã nêu rõ các mục tiêu, nội dung phải thực hiện và triển khai thành các nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, trong thời gian từ tháng 01/2014 đến tháng 10/2015, các sở, ban, ngành của tỉnh được giao và phải hoàn thành các công việc sau: ban hành quy định quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức trong các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; xây dựng, ban hành tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; đổi mới nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ; thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; thực hiện tuyển chọn lãnh đạo theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm, tuyển chọn lãnh cấp sở, cấp phòng qua thi tuyển.

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, các sở, ban, ngành và địa phương trên toàn tỉnh đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên. Đặc biệt, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 18/02/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức kỳ thi viết tuyển chọn cán bộ trong diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, trưởng phòng và tương đương trong diện sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện quản lý năm 2014. Dự thi có 989 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 280 người được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý và 709 người được quy hoạch các chức danh cấp trưởng phòng và tương đương diện cấp huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham dự kỳ thi sẽ thực hiện phần thi theo hình thức viết tự luận trong thời gian 120 phút gồm 02 phần: kiến thức về công tác xây dựng Đảng và công tác quản lý nhà nước.  Kỳ thi này là một trong ba bước của quy trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Bình gồm: thi viết tự luận; lấy phiếu tín nhiệm tại cơ quan, đơn vị và bảo vệ chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đánh giá về kỳ thi tuyển chọn chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh vừa qua, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Đặng Trọng Thăng khẳng định: kỳ thi viết tuyển chọn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh, sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và cấp huyện quản lý là một trong những biện pháp góp phần tạo nên môi trường cạnh tranh rất tốt. Mỗi vị trí khi có thông báo thi tuyển, đều được công chức, viên chức tích cực tham gia. Có những vị trí như: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải có tới 4 người ứng thí… Thi tuyển công khai và minh bạch sẽ là “cửa chính” cho bất cứ ai muốn làm lãnh đạo các cấp sở, ngành nhằm góp phần hình thành một nền hành chính công minh bạch và hiệu quả.

Qua kỳ thi lần này, Thái Bình sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp kịp thời trong công tác tổ chức thi, nhằm tạo ra những đột phá trong việc phát hiện người có năng lực, tăng tính minh bạch trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới.

Theo Tạp chí Tổ chức Nhà nước