Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 25/03/2014 11:21:46

Trong thời gian qua, tỉnh ta dừng bước thực hiện công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị trong tỉnh, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

 cchc

Cán bộ UBND xã Mường Và, Sốp Cộp treo nội quy hướng dẫn người dân

 làm thủ tục hành chính.

Các ngành, địa phương đã tiến hành, rà soát lại các thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Năm 2013, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và thẩm định 58 văn bản QPPL và 31 hương ước. Tham gia ý kiến vào 24 dự thảo văn bản của Trung ương, 142 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật của địa phương. Hàng nghìn thủ thục hành chính liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã được đơn giản hoá và rút ngắn thời gian giải quyết từ 30-50% so với trước đây. UBND tỉnh cũng đã quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thành lập mới, kiện toàn 54 tổ chức phối hợp liên ngành, giải thể 11 Ban chỉ đạo đã hết nhiệm vụ, thành lập một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, thành phố.

Đến nay, gần 100% các sở, ngành và bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có bộ phận một cửa, một cửa liên thông phục vụ nhu cầu giải quyết công việc cho người dân và các tổ chức, cá nhân. Các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, người dân và các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc chỉ cần đến một đầu mối là bộ phận một cửa. Năm 2013, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cá cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết được 64.278/64.926 lượt hồ sơ các loại của tổ chức và cá nhận. Một số sở, ban, ngành đã đưa Cổng thông tin điện tử (Website) vào hoạt động hiệu quả như: Sở GD-ĐT, Sở Y tế, UBND Thành phố, Trung tâm Công báo tỉnh… Trong năm qua, hai lĩnh vực y tế và thu hút đầu tư đã được các ngành liên quan quan tâm chỉ đạo và có những cải cách kịp thời. Các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào tỉnh Sơn La được tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính và yên tâm đến đầu tư tại tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn những hạn chế đó là: tiến độ soạn thảo văn bản còn chậm so với kế hoạch; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, xã chậm được kiện toàn; số lượng các đơn vị sự nghiệp giáo dục cấp huyện thực hiện tự chủ còn  thấp, mới đạt dưới 30% tổng số đơn vị phải thực hiện; nhiều đơn vị chậm đưa Cổng thông tin điện tử của ngành, huyện và hoạt động, thông tin còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 chưa được quan tâm thường xuyên…

Năm 2014, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ; nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính; đơn giản hoá thủ tục hành chính, triển khai bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các huyện, thành phố và các sở, ngành của tỉnh; thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010, cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính và cá nhân từng cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc được giao.

Theo Báo điện tử Sơn La