Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014

Đăng ngày: 03/03/2014 15:19:03

       Nhằm phát huy và đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014, tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc để tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, góp phần chấn chỉnh kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ủy ban  nhân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014.