Chi Bộ 2 – Đảng bộ Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2014

Đăng ngày: 28/03/2014 08:49:39

Thực hiện văn bản Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05.12.2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 25.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; Kế hoạch số 98-KH/ĐUK ngày 15/01/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2014:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

          Chi bộ 2, Sở Nội vụ Sơn La xây dựng Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng thời ngày 28/03/2014 Chi bộ 2 – Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 23-KH/CB2 đến cán bộ, đảng viên trong Chi Bộ và hướng dẫn cán bộ Đảng viên viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Cao Hải