UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014

Đăng ngày: 25/02/2014 10:26:32

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Ngày 12/02/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 245/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Kế hoạch bao gồm 8 nội dung công việc, được giao nhiệm vụ cụ thể cho các các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức thực hiện, đó là:

          1. Xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

          2. Tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

          3. Kiểm soát chất lượng quy định thủ tục hành chính.

          4. Công bố, công khai thủ tục hành chính.

          5. Rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính.

          6. Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

          7. Thực hiện công tác truyền thông phục vụ kiểm soát tthc.

          8. Kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Nguồn quyết định số 245/QĐ-UBND