Quyết định số 17.2013.QĐ-UBND về Phân cấp tổ chức bộ máy và công chức

Đăng ngày: 11/02/2014 16:23:44

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.