Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Những vấn đề mới và sửa đổi bổ sung)

Đăng ngày: 21/02/2014 09:35:20

LTS: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Để góp phần đưa Hiến pháp vào cuộc sống, Báo Sơn La trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết về những vấn đề mới và sửa đổi bổ sung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 của đồng chí Đinh Công Luân, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sơn La.

A/ Căn cứ pháp lý:

–  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam năm 2013 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28-11-2013.

–  Chủ tịch nước ra Lệnh công bố Hiến pháp mới số 18/2013-L/CTN ngày 8-12-2013.

–  Hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2014.

–  Nghị quyết số 64/2013 của Quốc hội, Kế hoạc 213 về triển khai thực hiện Hiến pháp mới.

–  Ban Bí thư Trung ương ra Chỉ thị số 32 ngày 3-1-2014 giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Chính phủ, các đảng bộ cơ quan Bộ ngành Trung ương và địa phương trong cả nước về việc tổ chức quán triệt chỉ đạo thực hiện NQ số 64/QH và kế hoạch 213 của Quốc hội về  triển khai thực hiện Hiến pháp mới.

 B/ Ý nghĩa Hiến pháp mới:

 Lịch sử lập Hiến của Nhà nước ta có Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992. Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, cả nước ta lại bừng bừng khí thế với đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Ủy ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội, Quốc hội tập trung nhiều kỳ họp; đồng thời nhiều triệu lượt ý kiến của nhân dân đã tập trung cao độ vào việc xây dựng Hiến pháp mới. Kết quả Hiến pháp mới – Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

 Hiến pháp mới – Hiến pháp 2013 thực sự là một biểu tượng linh hồn của quốc gia, dân tộc; Hiến pháp thể hiện rõ ý chí của quốc gia, dân tộc; phản ánh lịch sử xây dựng và đấu tranh của quốc gia, dân tộc. Hiến pháp phản ảnh sức sống mới của quốc gia, của dân tộc, phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân; Hiến pháp quy định sâu sắc và đổi mới toàn diện về Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa – một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; về chế độ chính trị; chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; quy định sâu sắc và cụ thể hơn về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định về bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần ấy được thể hiện sâu sắc ở những nội dung cơ bản của Hiến pháp mới.

 Về nền tảng chính trị, Hiến pháp mới tiếp tục kế thừa sâu sắc các Hiến pháp 1946, 1959,1980 và Hiến pháp 1992. Hiến pháp mới gồm 11 chương, 120 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới. Hiến pháp 2013 thể hiện bước phát triển cao về lập Hiến của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 C/ Những vấn đề mới và sửa đổi bổ sung.

 Phần một

 1. Về lời nói đầu của Hiến pháp được cô đúc ngắn gọn, nhưng nội dung phản ánh sâu sắc về tính lịch sử nhiều ngàn năm nhân dân Việt Nam cần cù, sáng tạo, đoàn kết, nhân nghĩa, đấu tranh anh dũng, kiên cường dựng nước và giữ nước.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công – mốc son lịch sử ngày 02/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, với lòng nồng nàn yêu nước, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 2. Chương I: Về chế độ chính trị, thể chế chính trị.

 Hiến pháp khẳng định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân;  nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 Điểm mới, Điều 6 ghi nhận: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

 Điều 4 tiếp tục ghi nhận cụ thể và sâu sắc hơn về sự lãnh đạo của Đảng  Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 Hiến pháp năm 2013 phản ánh ý chí, nguyện vọng và mong ước của toàn dân, đó là linh hồn của quốc gia và dân tộc thừa nhận chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là Đảng của chính mình và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội; đồng thời Hiến pháp còn ghi nhận sự nghiệp vĩ đại của Đảng ta vì lợi ích của cả dân tộc, Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết sách của Đảng. Tuy là Đảng cầm quyền nhưng hoạt động của các tổ chức của Đảng và đảng viên không đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp và pháp luật mà mọi hoạt động đều trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Theo Báo điện tử Sơn La