Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng

Đăng ngày: 25/02/2014 10:40:56

Thực hành tiết kiệm và phòng, chống lãng phí, tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công; tiết kiệm và chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng; công khai, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức

Không còn là khẩu hiệu chung chung mà là hành động cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

 Với quyết tâm trên, trước hết các cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo sự chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; bố trí kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương, đảm bảo đúng nguyên tắc, lộ trình triển khai các dự án trọng điểm. Rà soát các dự án khởi công mới, thực sự cấp bách (dự án về chương trình nông thôn mới, các dự án giảm nghèo, hạ tầng giao thông, môi trường…). Các dự án đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đúng quy định của Chính phủ; các dự án đầu tư từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương phải đảm bảo giao đúng cơ cấu, mục tiêu cụ thể của từng nguồn vốn. Tăng cường kiểm tra việc phân bổ vốn, quản lý đầu tư và quyết toán đầu tư; thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công cần bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm các cấp trong quản lý, điều hành, sử dụng và quyết toán ngân sách, theo nguyên tắc: Tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ; công khai việc mua sắm, sửa chữa tài sản và quản lý kinh phí hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định. Đối với sản xuất và tiêu dùng, vận động các tầng lớp nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”.

 

Quy định rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi tổ chức những cá nhân thoái hóa biến chất, vụ lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.     

 Theo Báo điện tử Sơn La