10 sự kiện cải cách hành chính tiêu biểu năm 2013

Đăng ngày: 08/02/2014 10:05:35

Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước đã bình chọn 10 sự kiện cải cách hành chính tiêu biểu của năm 2013

10 sự kiện cải cách hành chính tiêu biểu năm 2013

1. Đẩy mạnh thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực: Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện để triển khai nhân rộng, đồng thời phối hợp với một số bộ, ngành và địa phương tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức tuyển dụng công chức theo hình thức thi trực tiếp trên máy tính trên cơ sở phần mềm do Viện Khoa học tổ chức nhà nước xây dựng và phát triển, như: Bộ Nội vụ, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa,… Việc đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức thể hiện quyết tâm của các bộ ngành, địa phương trong công tác đẩy mạnh chế độ cải cách công vụ công chức; công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng cũng như nâng cao chất lượng cán bộ công chức.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Ngày 22/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, theo đó Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2003/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP. Như vậy, cùng với Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, các quy định pháp luật về vị trí việc làm đã cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở cho đổi mới quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức và đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, một số bộ, ngành, địa phương bước đầu đã thực hiện xong việc xác định danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc hoặc tại các số đơn vị làm thí điểm.

3. Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Năm 2013, thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 và có Báo cáo PAR INDEX 2012 xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2012 của 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là công cụ quản lý mới giúp người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp có cơ sở xem xét, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương những năm tiếp theo.

4. Công tác thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo, quản lý được tiếp tục được triển khai tại một số địa phương, đạt kết quả tốt như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Nam…

5. Năm 2013, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh tiếp tục được đẩy mạnh và được coi là một trong những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng nền công vụ cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

6. Triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013 theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức: Ngày 02/12/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4375/BNV-CCVC hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2013 theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đó không thực hiện đánh giá, phân loại thông qua phiếu bầu của tập thể mà giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức.

7. Ngày 08/6/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 (gọi tắt là Đề án 896). Việc triển khai Đề án có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư ở nước ta.

8. Trên cơ sở Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, tính đến tháng 12/2013, Chính phủ đã ban hành 21 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thông qua việc ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan cần sửa đổi, bổ sung đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước, đồng thời xác định rõ tiêu chí thành lập Cục, Tổng cục, quy định thống nhất một loại Cục và không thành lập mới Tổng cục.

9. Tăng cường vai trò của người dân và xã hội trong việc đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ đã triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Đồng Nai, Bạc Liêu để có cơ sở hoàn thiện bộ câu hỏi và phương pháp tổ chức điều tra xã hội học. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3983/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 phê duyệt đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 phê duyệt Đề án phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Như vậy, từ năm 2014 chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng y tế, giáo dục công lập sẽ được đánh giá thông qua công cụ là các chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, qua đó giúp cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục có cơ sở cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội.

10. Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp 2013, đây là nền tảng để hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nước ta trong thời gian tới.