V/v chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (175 /UBND-NC)

Đăng ngày: 24/01/2014 09:50:12

Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhằm phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy nội lực, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành văn bản số 175/UBND-NC ngày 22/01/2014 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, liên thông