Về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014

Đăng ngày: 24/01/2014 09:59:30

Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ; Nhằm xây dựng nền hành chính của tỉnh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển hợp lý, bền vững phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm các nội dung sau: