Nghị định 150/2013/NĐ-CP về thời hạn chuyển đổi vị trí công chức, viên chức

Đăng ngày: 14/01/2014 07:45:35

Ngày 01/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Theo nghị định này, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức sẽ dao động từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) tùy theo quy định đặc thù của từng ngành, lĩnh vực thay vì cố định ở mức 03 năm cố định tại các quy định cũ.
Đối tượng áp dụng của nghị định này bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan tổ chức đơn vị.