Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 ngành Nội vụ

Đăng ngày: 20/01/2014 07:36:14

Sáng ngày 20/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Nội vụ (Hội nghị). Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban công tác đại biểu của Quốc hội; Đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương; Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Vụ/ Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
Tại điểm cầu ở các địa phương có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ, phòng Nội vụ các quận, huyện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định: Năm 2013, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cả nước được giao khối lượng công việc nhiều, quá trình tham mưu tổ chức thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Với sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trong ngành Nội vụ cùng với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Nội vụ từ các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ, Các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương đến Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương các và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cũng nêu rõ bên cạnh những thành tích quan trọng đã đạt được trong năm qua của ngành Nội vụ, công tác của ngành còn có những hạn chế, thiếu sót cần được tập trung khắc phục. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau thảo luận một cách có trách nhiệm, nghiêm túc và cầu thị để chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong công tác thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2013. Đồng thời, nhận biết một cách đúng đắn những khó khăn thách thức trong năm 2014 và đề ra những giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện thành công chương trình kế hoạch công tác của ngành năm 2014 và các năm tiếp theo.
Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của ngành Nội vụ đã khẳng định:
– Trong năm 2013, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan trong ngành Nội vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo điều hành với nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các Chương trình công tác. Nhất là việc chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo phân công của Chính phủ, đã đạt được nhiều kết quả và sản phẩm cụ thể được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.
– Các đơn vị trong ngành luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo địa phương và Chương trình công tác để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.
– Bộ Nội vụ đã cùng toàn ngành nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, qua đó nhiều nội dung trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và cơ chế pháp lý mà Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm đã được giải quyết. Bộ đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần cải cách; cơ cấu cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất và ổn định ở cấp tỉnh, cấp huyện; biên chế công chức được giữ ổn định.
– Công tác cải cách hành chính ở Bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 6 lĩnh vực. Tiếp tục tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động.
– Ngành Nội vụ đã cùng Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Trong đó tập trung đẩy mạnh triển khai các nội dung cải cách trong quản lý công vụ và công chức, viên chức như: xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; xây dựng, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; thí điểm thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức. Đã sửa đổi, bổ sung và giải quyết một số vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, tạo được sự đồng thuận xã hội và được đánh giá cao.
– Bước đầu đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với các đối tượng. Việc đào tạo theo yêu cầu công việc được quan tâm nghiên cứu và thực hiện;
– Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua khen thưởng, Văn thư, lưu trữ nhà nước có chuyển biến tích cực, đã chủ động trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành mình. Các đơn vị trong ngành đã có sự chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ trong công tác.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2013, ngành Nội vụ xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 như sau:
1. Về xây dựng Luật, pháp lệnh và các văn bản, đề án: Hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Chương trình, kế hoạch. Hoàn thành các dự án Luật, Pháp lệnh được giao trình Quốc hội: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi, bổ sung); Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của HĐND; Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo .
2. Về cải cách hành chính nhà nước: Triển khai đồng bộ và tập trung đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Chương trình tổng thể CCHC. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2013 vào Quý II/2014 theo quy định. Triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông cấp huyện sau khi được phê duyệt; đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.
3. Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức: Tập trung đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế và đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức kết hợp với hoàn thiện việc xây dựng và sửa đổi bổ sung hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức. Xây dựng văn bản quy định về tiêu chí, trình tự, phương pháp đánh giá công chức, viên chức theo hướng cấp trên đánh giá cấp dưới, ai giao việc thì người đó đánh giá và thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá. Triển khai chính sách về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy định về quản lý cán bộ trên cơ sở Luật cán bộ, công chức. Xây dựng Văn bản hướng dẫn Điều 11 về chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định 05/2011/NĐ-CP. Tổ chức xây dựng ngân hàng dữ liệu câu hỏi thi tuyển công chức; đẩy mạnh áp dụng, nhân rộng hình thức thi trên máy tính trong thi công chức- như một biện pháp để phòng chống tiêu cực trong thi tuyển và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng.
4. Về tổ chức bộ máy và biên chế: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho phù hợp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục rà soát việc phân cấp quản lý nhà nước. Chủ động phối hợp với các bộ chuyên ngành ban hành các Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện ngay sau khi Chính phủ ban hành 2 Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định 14/2008/NĐ-CP. Tham mưu cho Chính phủ ban hành và thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; đảm bảo ổn định biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XI. Từ nay đến 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.
5. Về tổ chức chính quyền địa phương: Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính“. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Nghiên cứu, đề xuất các quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách; đề xuất những quy định hướng dẫn xử lý cán bộ xã khi vi phạm.
6. Về đào tạo, bồi dưỡng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Kiện toàn, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sau khi tiếp nhận Học viện Hành chính về Bộ Nội vụ.
7. Về chính sách tiền lương: Phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công đến năm 2020. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách về tiền lương, phụ cấp. Nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp khu vực ở các vùng biên giới, các vùng khó khăn.
8. Về công tác tôn giáo: Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi; tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác tôn giáo.
9. Về công tác thi đua khen thưởng: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-TB/TW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.
10. Về công tác văn thư lưu trữ: Tiếp tục hoàn thiện và ban hành hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. Chú trọng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Đảm bảo khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ, theo dõi tăng cường công tác bảo mật, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ.
Ngoài ra, Bộ và ngành Nội vụ tập cần trung tổ chức tốt việc triển khai Chiến lược, chương trình, đề án, dự án, chính sách pháp luật về công tác thanh niên, cán bộ nữ, về phát triển nhân lực ngành Nội vụ đến năm 2020. Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu hội quần chúng sau khi được Bộ Chính trị thông qua; sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học, công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.
Hội nghị đã nghe 9 tham luận của các Bộ, ngành và địa phương đề cập đến những vẫn đề còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và kiến nghị, đề xuất các phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đề nghị các đơn vị trong Bộ, trong ngành Nội vụ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong ngành thành những tập thể đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng làm theo tấm gương cao đẹp của Bác. Làm sao để mỗi người thực sự trở thành những “công bộc” của dân, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, suốt đời tận tụy “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” như lời Bác đã căn dặn. Toàn ngành Nội vụ phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ, của ngành Nội vụ, góp phần xứng đáng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La