Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 20/01/2014 07:35:18

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã được triển khai thực hiện toàn diện theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08-11-2011 của Chính phủ; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính trên các mặt: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Công tác xây dựng, thẩm ddingj. quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật(QPPL), cũng như việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được quan tâm thực hiện thường xuyên. Công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính dduwwoch các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện. Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn đã duy trì thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính qua một cửa và một cửa liên thông, đồng thời luôn quan tâm công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa tạo được sự chuyển biến đồng bộ; quy trình, thủ tục giữa các khâu, các đơn vị chưa đồng bộ, gây phiền hà, ảnh hưởng đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi tiếp cận các cơ quan Nhà nước. Kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm, công tác kiểm tra, giám sát còn yếu kém làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. trách nhiệm quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, thiếu chủ động; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời; việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách chậm và lúng túng. Năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.
Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở trước hết cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về cả chuyên môn nghiệp vụ và lý luận, cũng như nâng cao đạo đức, cách ứng xử với nhân dân khi thi hành công vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp công dân và bộ phận một cửa, một của liên thông; thường xuyên rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng tiweeu chuẩn, chức danh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường công khái minh bạch trong hoạt động công vụ. Đồng thời, tăng cường công tác rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Duy trì thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính qua một cửa và một của liên thông tại các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quản lý hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cần được sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng và các cấp, sự vào cuộc và tổ chức thực hiện quyết liệt của chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, sự giám sát chặt chẽ hệ thống chính trị và của mọi công dân.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La