Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chính tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Đăng ngày: 20/01/2014 07:38:06

Ngày 18-12-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về nêu cao trách nhiệm và chấn chính tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nội dung như sau:
Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 351/TTg ngày 28-5-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm uống rượu trong giờ làm việc và cấm say rượu nơi công cộng; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31-01-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và các quy định của Đảng, Nhà nước; Ban Thường vụ tỉnh uỷ yêu cầu:
1- Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, phát huy cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt để tạo sự lan tỏa và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh tác phong, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc; không được uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc. Đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan và cán bộ chủ chốt các cấp phải là người gương mẫu thực hiện; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên và phải chịu trách nhiệm theo qui định nếu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.
2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, Ban Dân vận tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị.
2- Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; cụ thể hoá vào quy định của cơ quan, đơn vị; đưa vào đánh giá chất lượng hằng năm của tập thể và cá nhân; vận động nhân dân hưởng ứng và cùng thực hiện; chỉ đạo sơ kết, tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.
Tổ chức để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện xong trước ngày 16-02-2014.
4- Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và định hướng các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phản ánh về những cá nhân, đơn vị thực hiện nghiêm và không nghiêm Chỉ thị. Tiếp nhận các thông tin trực tiếp từ các cơ quan báo chí để kịp thời thông báo về vi phạm của tổ chức và cá nhân đến cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý. Chủ trì phối hợp với các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, các ban đảng, Văn phòng tỉnh uỷ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và hằng quý báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy.
Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ, đảng viên để thực hiện.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
Phó Bí thư
(đã ký)
Hoàng Văn Chất

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La