Báo cáo tổng kết ngành Nội vụ Sơn La năm 2013

Đăng ngày: 20/01/2014 07:39:50

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013;
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Năm 2013, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tăng cường đào tạo, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:
Phần 1
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC NĂM 2013
1. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ
a) Công tác tổ chức bộ máy
Thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Vân Hồ.
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu, trình UBND tỉnh kiện toàn cơ cấu tổ chức cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy quyền Sở Công thương cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh về trực thuộc Sở Tư pháp; thành lập, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành; công bố danh mục các văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2012 ; giải thể, bãi bỏ các Ban chỉ đạo đã thực hiện xong nhiệm vụ, không còn hoạt động, hoạt động không hiệu quả.
Trong năm 2013, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành; quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện đề án; quy định cụ thể về tổ chức các cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, các cuộc họp của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ điểm a, điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Mục I Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 3/7/2004 của HĐND tỉnh về việc thành lập tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp.
Nhìn chung các cơ quan, đơn vị sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy đi vào hoạt động có hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đã kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, phân công lại nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
b) Công tác Biên chế
Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện và sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2013, cấp tỉnh là 1.525 biên chế, cấp huyện là 1.139 biên chế (tăng 81 biên chế so với năm 2012); phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2013 là 30.027 người, Lao động hợp đồng 68 là 1.795 người.
Tham mưu cho UBND tỉnh rà soát lại biên chế hành chính năm 2013 của các cơ quan đơn vị hành chính trong tỉnh, xây dựng báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2013 và kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2014.
Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh: trình Bộ Nội vụ bổ sung biên chế công chức cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vân Hồ, và đã được Bộ Nội vụ giao bổ sung 81 biên chế công chức theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; giao, điều chỉnh, bổ sung biên chế cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; điều chỉnh cơ cấu ngạch công chức, mã số chức danh nghề nghiệp các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Ban chỉ đạo.
Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập. Thẩm định, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và dự thảo Tờ trình xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Duyệt biên chế quỹ lương cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh năm 2013 đảm bảo đúng quy định.
c) Công tác cán bộ
Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo quản lý có thời hạn đúng theo quy định.
Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc sở, trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc.
Phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh uỷ, tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh uỷ ban hành hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 theo quy định của Luật cán bộ, công chức. Tham mưu giúp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành tổ chức việc kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, hoàn trình hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá phân loại.
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước.
c) Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ
Trong thời gian qua, hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những thay đổi về chất lượng hoạt động, sinh hoạt của hội mang tính thường xuyên, ổn định hơn. Tham mưu cho UBND tỉnh: thành lập Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn của huyện Thuận Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Hội cựu giáo chức, liên đoàn quần vợt thành phố, hội sinh viên trường Cao đẳng y tế; hiệp hội du lịch; phê duyệt điều lệ cho hội người mù, Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn của huyện Thuận Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai.
2. Về công tác Cải cách hành chính
Năm 2013, Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ngay từ đầu năm, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh và triển khai thực hiện; kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính nhà nước năm 2013; công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2012; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Sơn La.
Đã mở được 06 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính tại huyện Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Mường La, Thuận Châu, Sông Mã. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và các huyện Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Thành phố Sơn La đúng theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiến hành tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013 tại đơn vị, kết quả đã có 08/11 huyện, thành phố, 15/19 sở báo cáo kết quả kiểm tra. Báo cáo Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tình hình triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2013.
Xây dựng, xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố vào dự thảo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 234/2008/NQ-HĐND ngày 27/9/2008 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đến hết năm 2012 gửi Sở Tài chính.
Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Phối hợp với Công đoàn viên chức khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi cải cách hành chính và văn hóa công sở lần thứ II thành công tốt đẹp.
3. Công tác quản lý công chức, viên chức
a) Công tác tuyển dụng, điều động, nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức:
Bám sát các văn bản của UBND tỉnh và các Nghị định của Chính phủ, năm 2013, Sở đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức hành chính, viên chức sự nghiệp theo phân cấp của tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên theo nguyên tắc cạnh tranh với tổng số 101 công chức. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức cho 22 đơn vị với 892 viên chức; thực hiện giám sát tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.
b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng:
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Ngay từ đầu năm, sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013; phối hợp với các cơ quan đơn vi, các cơ sở đào tạo tổ chức các khoá đào tạo dài hạn, ngắn hạn; chiêu sinh, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.
c) Công tác tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức:
Thực hiện các chế độ chính sách cho cán, bộ công chức, viên chức nhà nước theo các văn bản quy định của nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng chế độ như: phê duyệt thăng hạng cho viên chức; duyệt phụ cấp; thực hiện tốt việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức.
Thường xuyên đốc đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ
Trong năm 2013, điều động 155 công chức, viên chức; tăng cường, biệt phái 26 trường hợp; cho đi liên hệ công tác 99 trường hợp; hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế 28 công chức đảm bảo đúng quy định.
d) Công tác báo cáo, thống kê công chức, viên chức: Việc tổng hợp thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh theo định kỳ, hàng năm theo đúng quy định; cập nhật kịp thời những biến động, phát sinh tăng, giảm số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và viên chức sự nghiệp trong tỉnh.
4. Công tác xây dựng chính quyền các cấp
a) Công tác xây dựng chính quyền
Năm 2013, công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tham mưu và triển khai thực hiện tốt, cụ thể: tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ phụ cấp khu vực cho xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên và cho hưởng phụ cấp đặc biệt đối với xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chuyển xếp lương và thẩm định chuyển xếp lương cho cán bộ xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên cho các huyện, thành phố trong tỉnh; kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra với UBND tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ở, bản, tiểu khu, tổ dân phố theo Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh…
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định: Quy định, thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy định tiêu chí phân loại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 về việc giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 về số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La; trình HĐND tỉnh Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 61/2004/NQ-HĐND khóa XII ngày 10/12/2004. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh; mở rộng đối tượng tuyển dụng công chức xã đối với chức danh Văn phòng – Thống kê; phân loại lại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định của UBND tỉnh.
Trả lời UBND các huyện Yên Châu, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Sông Mã, Mộc Châu, Phù Yên, Mai Sơn và thành phố Sơn La về chế độ chính sách và tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo đúng quy định.
Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên UBND đối với các huyện Mường La, Phù Yên, Mộc Châu, Sốp Cộp, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu.
Thực hiện Nghị quyết 72 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ, Quyết định số 130/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. Sở Nội vụ đã tham mưu cho Thường trực HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo cuộc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp. Hai huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu HĐND được bầu đúng cơ cấu và thành phần theo quy định.
b) Công tác địa giới hành chính
Trong năm qua, công tác quản lý địa giới hành chính đã được Sở Nội vụ tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện tốt. Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ công nhận hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của huyện Quỳnh Nhai, các xã thuộc huyện Quỳnh Nhai và các xã có liên quan vào sử dụng và nộp lưu trữ Quốc gia; trình Chính phủ đề án điều chỉnh địa giới hành chính chia tách xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã và xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp để thành lập xã mới thuộc tỉnh Sơn La; phê duyệt Đề án Thiết kế – kỹ thuật dự toán thành lập hồ sơ, bản đồ, cắm mốc địa giới hành chính cho huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ; các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ và các huyện, các xã có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ theo Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ.
Xây dựng Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
c) Một số công tác khác
Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 15 năm công tác ngành, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ xã vùng 3 và xã có công (1998-2013); tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phân công Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Báo cáo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28.3.1992 của Bộ Chính trị (khóa VII) về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay.
5. Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo
Để thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Nội vụ đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2013; nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và những năm tiếp theo; ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2013. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015; kế hoạch triển khai công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác Tín ngưỡng, Tôn giáo của tỉnh khảo sát tình hình hoạt động của các tín đồ, Phật tử trên địa bàn các huyện, thành phố Sở đã tổng hợp, ban hành Báo cáo số 77/BC-SNV ngày 06/6/2013 về việc thành lập tổ chức Phật giáo tỉnh Sơn La trình Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xin chủ trương chỉ đạo thực hiện. Thực hiện Thông báo số 1321-TB/TU ngày 29/9/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La; Công văn số 2545/UBND-NC ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La. Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu các văn bản trình các cấp có thẩm quyền thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La theo đúng quy định của Pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sở đã tiến hành khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, ban hành Kế hoạch số 507/KH-SNV ngày 28/6/2013 về việc triển khai đăng ký thí điểm sinh hoạt đạo Tin Lành theo điểm nhóm; Công văn số 508/SNV-TG này 28/6/2013 về việc hướng dẫn quy trình thực hiện đăng ký thí điểm sinh hoạt đạo Tin Lành theo điểm nhóm nhóm tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La và bản Tong Chiêng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Trong quá trình triển khai đăng ký thí điểm sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm Sở đã chủ động phối hợp với UBND huyện Mường La, Mai Sơn tổ chức gặp mặt và hướng dẫn quy trình đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành theo điểm nhóm cho đồng bào theo đạo Tin lành tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La và bản Tong Chiêng, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn và đến ngày 13/9/2013, UBND hai xã đã hoàn thành quy trình và tổ chức trao Giấy chứng nhận sinh hoạt điểm nhóm cho 02 điểm trên.
Báo cáo Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết 08 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; tình hình tôn giáo trước, trong và sau dịp tết Quý Tỵ năm 2013; tình hình tôn giáo trong dịp Lễ phục sinh năm 2013; thẩm định số liệu của Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam…đảm bảo đúng thời gian quy định.
Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về tôn giáo đối với đạo Tin lành cho 186 cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh. Mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo với 118 học viên cho các chức danh trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của cấp huyện, xã như Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tại huyện Thuận Châu, Sộp Cộp.
Năm 2013, thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo nên không có vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến Tôn giáo xảy ra.
6. Công tác Thanh tra
Sở chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tổ chức thanh tra, kiểm tra tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Yên, Phù Yên, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật, việc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung như bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của công chức thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp…. Thông qua các cuộc kiểm tra, thanh tra đã kịp thời phát hiện và giúp các đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Việc tiếp dân: tiếp 02 lượt công dân.
Tiếp nhận và xử lý 12 đơn, trong đó chuyển 06 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền xem xét; 04 đơn lưu để biết vì không đủ điều kiện giải quyết; giải quyết 02 đơn khiếu nại của bà Trương Thị Thảo nguyên là giáo viên mầm non, Trường Tiểu học Tông Lệnh, huyện Thuận Châu và bà Phạm Thị Minh Thu, công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La đảm bảo đúng quy định.
7. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013-2020; phân công 158 tri thức trẻ tham gia Tổ công tác tại các xã thuộc các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp; tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I của Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã và chính sách khuyến khích, thu hút tri thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia Tổ công tác.
Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định trợ cấp một lần cho 404 thanh niên xung phong (trong đó 278 thanh niên xung phong và 126 thân nhân của thanh niên xung phong) và trợ cấp hàng tháng cho 01 trường hợp.
Hướng dẫn UBND các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai tổ chức mở lớp tập huấn cho tri thức trẻ tham gia tại các tổ công tác theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Mở 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho 154 cán bộ ở các xã, thị trấn của các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Yên Châu.
Kiểm tra nắm bắt tình hình việc triển khai, thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã; tình hình hoạt động của tri thức trẻ tình nguyện tham gia tổ công tác thuộc 05 huyện nghèo Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai. Báo cáo Đoàn kiểm tra, Bộ Nội vụ tình hình quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013.
Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết 07 năm thực hiện Luật thanh niên; báo cáo sơ kết giai đoạn I, Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã.
8. Công tác Pháp chế
a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ đúng quy định về công tác thẩm định, trong năm 2013 đã tổ chức thẩm định được 09 văn bản quy phạm pháp luật.
b) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Ngay từ đầu năm, sở đã ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. Tổ chức 02 Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
c) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản: Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên và nâng cao chất lượng. Báo cáo UBND tỉnh việc rà soát văn bản do Sở tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành liên quan đến cơ chế, chính sách không còn phù hợp với quy định của pháp luật; việc rà soát, tập hợp, lập danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Sở tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành; kết quả rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực pháp chế.
Báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật và tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ, ban hành từ năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2012. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp.
9. Công tác thi đua, khen thưởng
Ngay từ đầu năm 2013, hưởng ứng chủ đề “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm” của Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan tại Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) Toàn quốc năm 2013, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2013; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2012, phát động phong trào thi đua năm 2013 và ký kết giao ước thi đua năm 2013 với UBND tỉnh; đăng ký thi đua năm 2013 của tỉnh với Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Cụm thi đua 7 tỉnh Biên giới phía Bắc; Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013), Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động và tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến của tỉnh qua các thời kỳ vào ngày 09/6 và tổ chức cho các cá nhân là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh ở cơ sở của 11 huyện, thành phố đi báo công với Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan, nghiên cứu học tập mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định về: kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh; Quy trình xét khen cao từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên; Quy chế xét khen thưởng thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”.
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị quyết TW5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2013; sửa đổi, bổ sung tiêu chí chấm điểm thi đua cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng khối năm 2013…Báo cáo chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La theo yêu cầu của Văn phòng Chủ tịch Nước. Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Luật thi đua, khen thưởng theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.
Tham mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh chương trình công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng và kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác TĐKT năm 2013 cho các thành viên được phân công theo dõi địa phương, đơn vị.
Năm 2013, với vai trò là Cụm trưởng, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến các hoạt động của Cụm thi đua như: Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động, Đề cương báo cáo sơ kết, tổng kết, Tiêu chí chấm điểm thi đua…. của Cụm thi đua 7 tỉnh Biên giới phía Bắc.
Việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, địa phương được thực hiện theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn tra cứu và chuyển giao phần mềm lưu trữ khen thưởng thành tích 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng 12 huyện, thành phố.
Tham mưu cho UBND tỉnh sang tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào chuyển trao 239 Huân chương, 239 Huy chương Hữu nghị cho 77 tập thể, 401 cá nhân của 8 tỉnh Bắc Lào được Chủ tịch Nước cộng hòa XHCN Việt Nam tặng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam – Lào.
Thẩm định 185 đối tượng đủ điều kiện tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích thường xuyên, chuyên đề, đột xuất cho các tổ chức và cá nhân đảm bảo đúng quy định.
10. Công tác Văn thư – Lưu trữ
Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với UBND các huyện Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp và Công an tỉnh tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ. Qua đó, đã phổ biến nội dung Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn Luật đến Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các huyện, thành phố nhằm không ngừng tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nâng cao vai trò trong việc quản lý, nhận thức về công tác văn thư, lưu trữ phục vụ có hiệu quả công tác quản lý khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu trong tình hình hiện nay.
Tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Trường Cao đẳng Sơn La, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La. Qua kiểm tra thực tế, nhìn chung các cơ quan, đơn vị về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc đúng quy trình của công tác Văn thư, lưu trữ theo các văn bản quy định. Tuy nhiên tại một số cơ quan, đơn vị việc lập hồ sơ công việc của chuyên viên mới dừng lại ở việc sắp xếp theo vấn đề, nội dung công việc, chưa lập hồ sơ theo đúng quy trình được quy định.
Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo thống kê định kỳ về công tác văn thư và công tác lưu trữ năm 2012; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Lưu trữ, đáng giá tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Sơn La năm 2013 gửi Cục Văn thư, Lưu trữ Nhà nước đảm bảo đúng thời gian quy định.
Công tác khai thác tài liệu của các tổ chức, cá nhân được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2013, đã phục vụ 214 lượt người đến tra cứu tài liệu, trong 210 cặp, 210 đơn vị bảo quản, 245 văn bản, với 1009 trang, chứng thực 140 văn bản.
Do chưa có kho lưu trữ chuyên dụng, tài liệu sau khi được các đơn vị chỉnh lý hoàn chỉnh thuộc thành phần nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử hiện đang được bảo quản tại Lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức. Vì vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu thập cũng như bảo quản và phục vụ tra cứu, sử dụng nguồn tài liệu. Thẩm định, hướng dẫn tiêu hủy tài liệu loại của Hội chữ thập đỏ tỉnh. Chỉnh lý sơ bộ và hoàn thiện 10 mét tài liệu giấy thuộc phông tài liệu của Sở Nội vụ trong kho lưu trữ lịch sử của tỉnh.
11. Công tác Văn phòng
Năm 2013, Sở Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ thông tin báo cáo; công tác cán bộ; việc quản lý tài chính, tài sản; duy trì nề nếp sinh hoạt, hội họp, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để cơ quan hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:
Triển khai thực hiện công tác quy hoạch và báo cáo kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng thời gian quy định. Đề nghị Tỉnh ủy bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc sở kiêm Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh bổ nhiệm 01 Phó Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng. Ban hành quyết định bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng xây dựng chính quyền; Hợp đồng 01 nhân viên phục vụ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại Ban Thi đua, Khen thưởng; tiếp nhận 01 công chức về công tác tại phòng Tôn giáo; phân công công tác cho 03 công chức; điều động 01 công chức thuộc Văn phòng sở chuyển công tác.
Quyết định nâng lương trước thời hạn cho 04 công chức; nâng lương thường xuyên cho 14 công chức, viên chức; bổ nhiệm vào ngạch cho 01 viên chức.
Cử 05 công chức dự tuyển lớp đại học văn bằng 2 hệ vừa học, vừa làm chuyên ngành kinh tế – chính trị; 02 công chức đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tại chức; 03 cán bộ, công chức đi học lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính; 05 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014. Báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2013 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 theo hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy.
Ban hành quyết định giao bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho Phòng Pháp chế; quyết định kiện toàn, bổ sung một số Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định của sở như: Ban phổ biến giáo dục pháp luật; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban điều hành tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào quản lý hành chính công tại Sở. Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
Ban hành Quy định bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Sở Nội vụ.
Trình Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” cho 02 đồng chí.
Thông báo Kết luận của tập thể lãnh đạo sở về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Chi cục Văn thư, Lưu trữ theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Báo cáo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của tập thể lãnh đạo sở.
Phối hợp với Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert tổ chức đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của sở.
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa được thực hiện tốt, đúng quy định. Hồ sơ năm 2012 chuyển sang: 01 hồ sơ, năm 2013, tiếp nhận 3382 hồ sơ, trong đó có 1782 hồ sơ được giải quyết trước thời hạn; 1212 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn; 33 hồ sơ giải quyết quá thời hạn, 116 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện, 240 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, cụ thể:

Số TT Lĩnh vực, công việc Số hồ sơ năm trước chuyển sang Số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm Số hồ sơ
đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Số hồ sơ trả lại
Trước thời hạn Đúng thời hạn Trễ thời hạn
1 Nghỉ hưu 01 5 04 01 0 01
2 Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc UBND tỉnh quản lý 105 10 75 0 17 03
3 Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức nhà nước 03 03
4 Kỷ luật 01 01
5 Thành lập, sáp nhập, giải thể các Tổ chức Hội, Tổ chức phi Chính phủ 17 13 04
6 Thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập 04 04
7 Thành lập, sát nhập, giải thể quỹ 0 0
8 Thi/xét tuyển công chức 158 126 32
9 Thi nâng ngạch công chức 0 0
10 Nâng bậc lương trước thời hạn 432 210 192 2 28
11 Điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức thuộc Giám đốc Sở Nội vụ quyết định 248 133 113 02
12 Điều động, luân chuyển cán bộ công chức, viên chức thuộc diện tỉnh uỷ, UBND tỉnh quản lý 0 0
13 Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị hành chính 0 0
14 Phê chuẩn kết quả bầu cử 21 16 05
15 Phân loại hành chính cấp xã 0 0
16 Thành lập TP thuộc tỉnh,thị xã, phường 0 0
17 Phân loại HC cấp huyện 0 0
18 Giải thể, sát nhập, chia tách bản 0 02
02
19 Thanh tra 09 02 07
20 Đề nghị khen cao 260 104 156
21 Khen cho người nước ngoài. 0 0
22 Khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 2117 1399 576 31 58 53
Tổng cộng 01 3382 1782 1212 33 240 116

Về công tác văn thư, lưu trữ: tiếp nhận 4.741 văn bản đến. Ban giám đốc giao các phòng, ban chuyên môn triển khai kịp thời, không có văn bản nào để lại chậm trễ; đã ban hành 2.156 văn bản đảm bảo đúng thể thức.
Thực hiện tốt việc quản lý thu chi tài chính của cơ quan, đảm bảo công khai minh bạch và đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo
Sở Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các cấp, các ngành, đảm bảo chất lượng, chính xác và đúng thời gian quy định. Chủ động nghiên cứu tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Năm 2013, Sở Nội vụ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, quan trọng trên lĩnh vực công tác của ngành thể hiện kết quả công tác tham mưu cho tỉnh, chính quyền địa phương có hiệu quả như: Công tác kiện toàn Tổ chức bộ máy, Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng, tôn giáo, thanh niên, quản lý công chức, viên chức, đặc biệt tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; kiện toàn, thành lập các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và điều điều chỉnh, bổ sung biên chế cho huyện Vân Hồ. Công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị đã nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được triển khai, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan và có những giải pháp thiết thực, quyết liệt, hiệu quả. Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án Thiết kế – kỹ thuật dự toán thành lập hồ sơ, bản đồ, cắm mốc địa giới hành chính cho huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ; các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ và các huyện, các xã có liên quan đến việc điều chỉnh ĐGHC huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ theo Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ; bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện Mộc Châu, Vân Hồ nhiệm kỳ 2011-2016; thành lập 02 điểm sinh hoạt điểm nhóm đạo Tin lành tại bản Co Tòng, xã Mường Chùm, huyện Mường La và bản Tong Chiêng xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2015; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Thanh niên, Thi đua khen thưởng, Văn thư, lưu trữ năm 2013.
2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế
Công tác tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ về công tác bộ máy, cán bộ còn chậm ;
Chưa đề xuất được với các cơ quan có thẩm quyền những giải pháp mạnh để nâng cao chất lượng một cửa cấp huyện (đặc biệt là cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa).
Chưa có giải pháp sát thực trong việc nắm tình hình, quản lý chặt chẽ và giải quyết có hiệu quả vấn đề tôn giáo phát sinh tại địa phương.
Công tác thanh tra, kiểm tra mới chỉ thực hiện được ở diện hẹp nên nhiều đơn vị vẫn còn vi phạm quy định của Nhà nước trong thực hiện quy trình về tuyển dụng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
Việc thực hiện Quy chế làm việc của một số cán bộ, công chức đôi khi chưa nghiêm túc, nhất là việc chấp hành thời giờ làm việc của cơ quan.
b) Nguyªn nh©n
Việc ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành, Trung ương về thực hiện các Nghị định của Chính phủ liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành để có căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định còn chậm, chưa nhất quán, đồng bộ; khối lượng công việc lớn, phức tạp, yêu cầu gấp về thời gian, do đó ảnh hưởng đến tiến độ tham mưu; cán bộ làm công tác tôn giáo chưa được đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực Tôn giáo mà mới chỉ qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn ngắn ngày.
Công tác tham mưu, đề xuất của một số ít cán bộ, công chức hiệu quả chưa cao, chưa chủ động, thiếu sáng tạo trong tham mưu, một số nhiệm vụ được giao triển khai còn chậm.
Phần 2
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014
1. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ
Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, quản lý hội của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2014; kế hoạch biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2014 trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Thẩm định Đề án xác định vị trí việc làm của các co quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh.
Tổ chức tập huấn về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức viên chức cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu cho Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 cho cán bộ thuộc diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý.
2. Công tác Cải cách hành chính
Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2015”; kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và công tác phối hợp tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015.
Tiếp tục xin ý kiến các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố vào dự thảo Quy định thực hiện hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; cải tiến nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu thí điểm một số mô hình, sáng kiến cải cách hành chính.
3. Công tác quản lý công chức, viên chức
Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức theo quy định; thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp; giám sát công tác tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.
Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 ; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014.
Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chính sách theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của các cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của các sở ngành, đơn vị; công tác thực hiện chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
4. Công tác xây dựng chính quyền
Tiến hành phân loại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh trình UBND tỉnh quyết định.
Hướng dẫn UBND huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện sau khi bầu bổ sung đại biểu HĐND huyện.
Triển khai thực hiện đề án Thiết kế – kỹ thuật dự toán thành lập hồ sơ, bản đồ, cắm mốc địa giới hành chính cho huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ; các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ và các huyện, các xã có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ theo Nghị quyết 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã cho các xã được điều chỉnh và thành lập mới thuộc huyện Quỳnh Nhai và các huyện trong tỉnh.
Trình UBND tỉnh ban hành quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở bản, tiểu khu, tổ dân phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; Quy chế tổ chức, hoạt động bản tiểu khu, tổ dân phố theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ.
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện đánh giá công chức cấp xã hàng năm; việc lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã.
Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện theo quy định nếu có sự thay đổi. Giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính (nếu có).
5. Công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo
Đẩy mạnh cuộc vận động tuyên truyền nhân dân không truyền và học đạo trái phép; triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của ngành. Bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ công tác tôn giáo trong thời kỳ đổi mới.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 – 2015”.
Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với 02 điểm sinh hoạt điểm nhóm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt của đạo Tin Lành tại bản Tong Chiêng – xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn và bản Co Tòng – xã Mường Chùm, huyện Mường La.
Xây dựng kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2014; ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện quản lý các tín đồ trong các ngày lễ trọng của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo tình hình tổ chức với Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.
6. Công tác Thanh tra, tiếp dân
Tổ chức triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2014 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý nhà nước công tác Nội vụ.
Hoàn thiện hồ sơ thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2013.
Thực hiện tốt việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.
7. Công tác thanh niên
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012-TTLT-BLĐTB&XH-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
Phối hợp với Ban quản lý Dự án 500 triển khai thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.
Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cấp huyện, cấp xã. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã và đội viên tham gia Tổ công tác tại các huyện nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.
8. Công tác Pháp chế
Triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2014 theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Tổ chức kiểm tra, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng luật thuộc lĩnh vực Nội vụ theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.
Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về Nội vụ do đơn vị chủ trì, soạn thảo trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; lập danh mục văn bản đã được kiểm tra, rà soát…
Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Nội vụ.
Thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trọng tâm là văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng luật về công tác cán bộ (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại) công tác biên chế; công tác xây dựng chính quyền; chế độ, chính sách về lương, phụ cấp cho công chức, viên chức…
Rà soát, bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 01/11/2012.
9. Công tác Thi đua, Khen thưởng
Tham mưu giúp UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014, nhằm triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.
Phát động phong trào thi đua năm 2014 tập trung vào các phong trào thi đua chính của tỉnh đã đề ra đó là: hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2014; phong trào thi đua ổn định dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; phong trào thi đua phòng chống ma tuý; phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính; công tác an toàn giao thông; tích cực tham gia thực hiện dự án trồng cây cao su theo kế hoạch và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2014.
Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình cơ sở về việc tổ chức phát động các phong trào thi đua. Phối hợp với các ngành thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực.
10. Công tác văn thư, lưu trữ
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành Luật lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư, Lưu trữ Nhà nước ban hành. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ tại cơ quan đơn vị
Tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước nước theo quy định.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ để cập nhật được các thông tin mới và ứng dụng trong thực tế.
Triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2013-2016.
11. Công tác Văn phòng
Xây dựng báo cáo chuyên đề, định kỳ phục vụ yêu cầu của các cấp, các ngành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.
Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan và ban hành các văn bản có liên quan thuộc lĩnh vực thẩm quyền của Sở cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.
Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phục vụ; văn thư, lưu trữ; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định, không để chậm trễ.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo tăng cường tính chủ động trong chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực được giao. Chú trọng công tác chính trị – tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt đảng, chính quyền và các đoàn thể; thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp để tạo ra sự thống nhất, tập trung trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao.
2. Triển khai, thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo kịp với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.
3. Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ phải gương mẫu trong việc đổi mới phong cách, phương thức làm việc, đề cao chất lượng, hiệu quả; phải có ý thức trau dồi phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.
4. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có kết quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
5. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp trong giải quyết công việc giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc sở.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện mhiệm vụ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La